Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hướng Hóa
Phản ánh việc các hộ dân liền kề lấn chiếm đất và xây dựng nhà làm ảnh hưởng đến đường đi lại của gia đình bà
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Thủ tục hành chính

UBND tỉnh đã trả lời tại Công văn 2062, cụ thể:

Trường hợp bà Hồ Thị Thục, trú tại khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa: phản ánh việc các hộ dân liền kề lấn chiếm đất và xây dựng nhà làm ảnh hưởng đến đường đi lại của gia đình bà.

Nội dung kiến nghị, phản ánh của bà Hồ Thị Thục đã kéo dài nhiều năm, ngày 06/11/2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 5167/UBND-TCD giao Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa kiểm tra, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2019. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện giải quyết của UBND huyện Hướng Hóa. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa được địa phương giải quyết dứt điểm, bà Hồ Thị Thục liên tục có đơn và đến Ban Tiếp công dân tỉnh để kiến nghị, phản ánh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5167/UBND-TCD ngày 06/11/2019, nếu việc thực hiện có vướng mắc, vượt thẩm quyền xử lý, giải quyết của địa phương, đề nghị tham vấn ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh quá trình thực hiện trước ngày 25/5/2020.