Kế hoạch triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày đăng: 28/05/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2289/KH-UBND triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức việc đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương (sau đây gọi tắt là cơ quan ngành dọc) ra tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 1291/QĐ-TTg.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã được công khai, minh bạch. Tạo diều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước; đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thống nhất một đầu mối, địa điểm về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, đến nhiều nơi, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để giải quyết công việc, nhằm giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân. Qua đó, sự hài lòng, tin tưởng của người dân, tổ chức trong và ngoài nước vào chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước được tăng cường.

Kế hoạch yêu cầu: Bảo đảm sự tập trung, thống nhất với các đơn vị, địa phương trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan ngành dọc: Lãnh dạo các các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có thể theo dõi được tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn được đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã (xem chi tiết).

Hồng Hà

 

Các tin khác